23 September, 2014

Possibility of Compulsory helmet law for all cyclists in Macedonia

NaTochak wrote a letter to the European Cyclists Federation to ask for support in the case of possible introduction of mandatory helmets for all cyclists.

Everyone that is able to contribute, please write us at: natochak@gmail.com
----------------------------------------------------------

НаТочак напиша писмо до Европската Велосипедска Федерација во кое бара поддршка во случајот со возможно воведување на задолжителна употреба на кацига за сите велосипедисти.
Секој кој што може да помогне на било кој начин, нека ни пише на: natochak@gmail.com

Текстот од писмото преведен на македонски е во долниот дел од бло-постот.

----------------------------------------------------------

Dear friends,

I am writing this letter on behalf of the NaTochak informal group from Skopje, Macedonia. We are one of the few Macedonian groups whose primary area of interest is urban cycling advocacy. We are unfortunately not an ECF member, but we actively work together with the City of Skopje administration, other municipalities in the capital, the Dutch embassy and other local organizations involved in similar areas. So far we have taken active participation at cycling conferences and festivals in the region, and we maintain good relations with the ECF member organizations in Serbia, Slovenia and Austria. We are writing this letter at the recommendation of Novosadska Biciklisticka Inicijativa (NSBI).
With this appeal we would like to ask you for support on an important issue. Namely, the Macedonian Government along with other institutions, including the Ministry of Transport and Communications, Ministry of Interior, National Council for Road Traffic Safety and the Ministry of Health, are currently campaigning for safety on the roads and simultaneously drafting a new Law on Road Traffic Safety. In May 2014, the newspapers began leaking information on some draft amendments to the Traffic Safety Law, according to which the proposed text included the introduction of mandatory helmets for all cyclists, supposedly to increase safety on the roads.
In the past two or three months we wrote letters to the relevant state institutions, also quoting ECF data on this issue and warning that this amendment would actually reduce the number of people using bicycles as a means of transport. In addition, we had a meeting with members of the principal institution responsible for the proposed amendments, the National Council for Road Traffic Safety. To our regret, it looks as though our objections and suggestions were not taken seriously.
In order to prevent the adoption of this amendment, we have actively circulated our doubts regarding ‘the helmet law’ by writing letters, organizing meetings with the authorities, personal lobbying, addressing the public through the media and public debates, as well as gathering support from organizations active in these areas.
We would like to ask you for an open letter of support – coming from your organization and its members – with a short explanation why the wearing of helmets should not be mandatory in both the city and on open roads. We are aware that you have already run a campaign entitled ‘Ask Me Why I Cycle without a Helmet,’ explaining a lot of things there, but we are confident that a direct letter of support will be much more valuable and effective in the local context.
Let us know if you need more information. Here is the English translation of the letter we have already sent to all relevant institutions: http://natochak.blogspot.com/2014/09/natochaks-position-on-mandatory-use-of.html

Thank you in advance for your time,

NaTochak
Skopje
MacedoniaP.S. Please keep us posted and put our email address in cc on any communication you may have with the aforementioned institutions
 
----------------------------------------------------------


Почитувани пријатели, 

Ви пишувам во име на неформалната група НаТочак, од Скопје, Македонија. Ние сме една од малубројните македонски групи чиј главен интерес е застапувањето на урбаниот велосипедизам. За жал, групата не е членка на Европската велосипедска федерација  (ECF), но активно соработуваме со администрацијата на Град Скопје, со останатите општини во главниот град, Холандската амасада и други локални здруженија кои работат во слични области. Досега активно сме учествувале на велосипедски фестивали и конференции во регионот, а одржуваме и добри односи со здруженијата-членки на ECF од Србија, Словенија и Австрија. Ова писмо ви го пишуваме по препорака на Novosadska Biciklisticka Inicijativa (NSBI).
Со овој апел би сакале да ја добиеме вашата поддршка во однос на едно важно прашање. Имено, Македонската влада, заедно со други институции меѓу кои: Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за здравство, моментално се залагаат за безбедност на патиштата, истовремено подготвувајќи нов Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во мај 2014г., во весниците почнаа да осамнуваат информации за некои нацрт-измени во Законот за безбедност во сообраќајот, според кои во предложениот текст беа вклучени задолжителни шлемови за сите велосипедисти, што наводно би ја зголемило безбедноста на патиштата. 
Во текот на изминатите два-три месеци, испративме писма до релевантните државни институции  во кои приложивме податоци од Европската велосипедска федерација во однос на ова прашање, предупредувајќи дека ваквата измена всушност ќе го намали бројот на корисници на велосипедот како превозно средство. Исто така одржавме и состанок со членовите на главната институција одговорна за предложените измени, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. За жал, се чинеше дека нашите забелешки и предлози не беа сфатени сериозно. 
Со цел да се спречи усвојувањето на оваа измена, активно ги искажувавме своите грижи во однос на „законот за задолжително носење шлем“ преку пишување писма, организирање состаноци со властите, лично лобирање, обраќања до јавноста преку медиуми и јавни дебати, како и апели за поддршка од здруженијата активни во овие области. 
Би сакале да ве замолиме за отворено писмо за поддршка - од страна на вашето здружение и неговите членови – со кратко објаснување за причините поради кои носењето шлем не треба да биде задолжително ниту во градот, ниту на патиштата. Информирани сме дека веќе сте спровеле кампања под наслов „Прашај ме зошто возам велосипед без шлем“ во која објаснувате многу работи, но уверени сме дека едно директно писмо за поддршка ќе биде многу поефективно и од многу поголема важност во нашиот локален контекст.
Доколку ви се потребни дополнителни информации, ве молиме контактирајте нè. Во продолжение е преводот на англиски на писмото кое веќе го испративме до сите релевантни институции:

Ви благодарам однапред за издвоеното време, 

НаТочак
Скопје
Македонија

P.S. За да бидеме во тек, ве молам нашиот e-mail да го ставите во cc при било каква комуникација со горенаведените институции.

0 comments:

Post a Comment