Точкарски закони во РМ

Закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата (пречистен текст), септември 2010 година.

Предлог на Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, 1.10.2014 година


Закон за возила Службен весник на РМ, бр. 140, 6.11.2008 година

Правилник за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи, 2010 година, Службен весник на РМ, бр. 31 од 03.03.2010 година.

Измени и дополнувања на правилникот за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи, 2010 година, Службен весник на РМ, бр. 48 од 09.04.2010 година. (Коментар: нема промени од интерес на велосипедизмот, ставен е тука заради комплетност).

Правилник за техничките елементи за изградба, реконструкција и одржување на јавните патишта и на објектите на патот, Службен весник на РМ, бр. 84 од 2008. (Коментар: од интерес пред се' на урбанисти и градежници).

Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот


Закон за јавните патишта (пречистен текст), декември 2012 година

Доколку некои од овие закони и правилници се застарени, или имате информација дека постојат и други, ве молиме известете не' на нашата email адреса: natochak@gmail.com

Национална стратегија на РМ за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата (2009-2014)


Последна промена 21.10.2014

0 comments:

Post a Comment