23 April, 2018

Предлози за измена на планерската и градителската легислатива

НаТочак - Скопје заедно со Битола НаТочак, Прилеп НаТочак, Гостивар НаТочак и Штип НаТочак презедоа низа на активности поврзани со подготвување и поднесување на официјални предлози за промена на Закони и подзаконски акти со кои сметаме дека значително ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се подобри квалитетот на живот во градовите и општо, населените места.

Нашиот прв чекор е промена на делови од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Нашите досегашни предлози ги испративме до Комората на инженери и архитекти нa 30-ти март после нивниот повик до членовите инженери. Иако НаТочак не е дел од членството на Комората, од таму беа расположени да ги примат нашите предлози и да ги земат предвид во натамошниот процес.


Комората е дел од Координативното тело (заедно со Министерствата за транспорт, култура и животна средина, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, ЗЕЛС, Архитектонски и Градежен факултет, ИЗИИС, Агенција за катастар итн.) за промена на планерската и градителската легислатива оформено од Владата, со цел оваа легислатива да се осовремени и да одговори на новите предизвици на времето, но и на уставните определби за хуманизација на просторот.

Сметаме дека нашите предлози се токму во таа насока.


Во продолжение илустрираме дел од најбитните поенти, а како пополнети формулари со детално објаснување на потребата, смислата, предностите на измените на членовите кои ги предлагаме може да се погледнат на линкот.


* Следната Критична маса #72 е посветена токму на темата - подобри закони за поубави градови. Дојдете и раширите глас за поддршка на промените.

0 comments:

Post a Comment